BIG MAN CD VOL.12 | Thanks for loving me (HQ)

BIG MAN CD VOL.12 | Thanks for loving me (HQ)

Big Man CD vol .12

TRACKLIST:
01. Orkun del oun srolanh bong - Chay Virakyuth 
02. Chetna kbot - Chay Virakyuth 
03. Mnus thloib khoch chit - Chay Virakyuth 
04. Min hean srolanh prous khlach oun chheu chab - Chay Virakyuth 
05. Anit te min ach - Chay Virakyuth 
06. Chong thnak thnorm oun chomnous peak somtos - Chay Virakyuth 
07. Songsa kar choul - Chay Virakyuth 
08. Min toun bek knea te mean arom chheu chab - Chay Virakyuth 
09. Prous te oun bong kbot ke -Chay Virakyuth 
10. Chheu chab cheang pel na teang os - Chay Virakyuth 

DOWNLOAD Link:
DOWNLOAD : Big Man CD vol.12 | Big man cd vol .12

Listen

0 comments:

Post a Comment